Projet Sécurité Routière

Ziler :

-    Promouvéieren vun der Sécherheet am Stroosseverkéier

-    D'Erkennen an d'Ofschätzen vun Risiken

-    Sensibiliséieren vun den Jonken an Hisiicht op Problemer am Stroosseverkéier