Schoulzäit


Dënschdes:                    
12h - 19h
Mëttwochs:                    
12h - 19h
Donneschdes:               
12h - 19h
Freides:                           
13h - 21h
Samschdes:                   
12h - 19h

Vakanzenzäit


Dënschdes:                    
12h - 20h
Mëttwochs:                    
12h - 20h
Donneschdes:               
12h - 20h
Freides:                           
14h - 22h
Samschdes:                   
12h - 20h