Schoulzäit

Méindes:                         
12h - 18h 
Dënschdes:                    
12h - 20h
Mëttwochs:                    
12h - 18h
Donneschdes:               
12h - 20h
Freides:                           
12h - 21h
Samschdes:                   
13h - 21h

Vakanzenzäit

Méindes:                         
12h - 20h 
Dënschdes:                    
10h - 20h
Mëttwochs:                    
10h - 20h
Donneschdes:               
10h - 20h
Freides:                           
12h - 22h
Samschdes:                   
12h - 20h