Second Hand Corner


Second Hand Corner

Den Second Hand Corner gëtt den Awunner vun der Gemeng Betzder d’Méiglechkeet, gebrauchten Géigenstänn, déi nach an engem gudden Zoustand sinn, bei eis ofzeginn.  All Géigenstänn vum Second Hand Corner duerfen gratis matgeholl ginn.

D'Saachen sollen an guddem/propperem Zoustand sinn, soss gin se nët am Second Hand Corner ugeholl.